Sierra Nevada - normshockley

Lake Tenaya, Yosemite National Park

Sierra NevadaDSC24182030GLakeTenayaYosemite